Algemene Voorwaarden

U bent zelf verantwoordelijk voor het binnen de betalingstermijn voldoen van de aan u gerichte declaraties. Als een herinnering nodig blijkt te zijn dan zal het declaratiebedrag met € 5 administratiekosten verhoogd worden. Volgt daarop nog geen betaling dan zal overgegaan worden tot incasso van de vordering, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning ten last komen van de cliënt; zie verder de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP.

Als u tijdens de behandeling stopt, ben ik verplicht om toch het hele bedrag bij de zorgverzekeraar te declareren (voorschrift NZa).